Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az aresszió definiciója,kialakulása,szerepe a fajok fennmaradásában és az evolúcióban.Az agresszió formái.
----------------------------------------------------------------------------

Az emberi agresszió
2008. 03. 15.

Az etológiában agresszióról akkor beszélünk,ha egy faj egyedei ,az erőszak valmilyen formájának alkalmazásával igyekeznek egymást a rendelkezésre álló erőforrás használatában ,vagy elfogyasztásában megakadályozni.Az agresszió tehát jelentős szerepet tőlt be a társadalmi javak és a természeti erőforrások megszerzésében és elosztásában.Növeli,vagy csökkenti a csoport tagjainak rátermettségét ,életlehetőségét ,léfeltételét.A vázolt megfontolásból az is követekezik,hogy az agresszió a rendelkezésre álló erőforrások /talán optimálisnak is nevezhető/ elosztásának az egyik módszere.Az állatvilágban az agresszió a faj megmaradásának fontos eszköze,mert nélküle az állatfaj aligha tudna fennmardni,miután a rendelkezésre álló erőforrások mennyiségét -az elméletileg korlátlan szaporodási kapacitással rendelkező faj -nem lenne képes biztosítani. Az állatvilágban azok az egyedek jutnak jelentősebb nagyságú erőforráshoz amelyek rátermettebbek,életképesebbek,erősebbek ezeknek nagyobb az un.genetikai fitnesze.Genetikai rátermettségen,vagy fitneszen a biológiában az értik,hogy az egyed hány szaporodóképes utóddal járul hozzá a következő generáció létrehozásához.Egy faj fejlődése,fennmaradása, evolúciója szempontjából fontos,hogy a legrátermettebb egyedei maximális számu utódokat hozhassanak létre,akár a kevésbé életképesnek bizonyuló tagjai rovásra /természetes szelekció/.Az emberi társadalomban ezek a folyamatok jelentős mértékben módosultak.Az ember tudattal rendelkező társadalmi lény, hajlandó javait társaival megosztani,empátiával rendelkezik és a születésszabályozást az emberi társadalomban nem az erőforrások hanem kényelmi,életvitellel kapcsolatos,a társadalomban elfoglalt helyzettel,életfelfogással,életstilussal stb összefüggő bonyolult tudati,vallási,etikai tényezők,tradíciók,érzelmi hatások befolyásolják.Térjünk azonban vissza az agresszióra.Az agresszió biológiai formája fontos magatartást szabályozó mechanizmus amely minden magasabbrendű állatban kimutatható./ Csányi,1986/Az emberben azonban megjelent egy uj társadalmi viszonyok között másként működő,eszközeiben és formájában gazdagabb,kifinomultabb,szabályozottabb,agressziós forma a kuturális agresszió,ennek egyik jellegzetessége,hogy az ember tanulással,neveléssel,szülői felügyelettel,jogi eszközökkel,akár gyógyító módszerek segítségével befolyásolni,korlátozni,ha szükséges elnyomni is ,képes ezt az öröklött faji tulajdonságát,amit agressziónak nevezünk.

Az agresszió formái.Az állatviselkedés-tudományban használatos osztályozás szerint az agressziónak a következő formáit különböztetik meg:terűlethasználattal kapcsolatos agresszióról akkor beszélnek,ha az állatok ,vagy állatcsoportok közötti versengés tárgya egy meghatározott terület megszerzése,vagy megtartása.Az ember territoriális lény .Ez azt jelenti,hogy az életéhez,munkájához,mindennapi tevékenységéhez bizonyos területet igényel.Ha ezt az elfoglalt,kisajátított területet mások próbálják birtokolni,úgy erre meghatározott agresszióval válaszol.A társadalomban létrejött tulajdonviszonyok között a területi tulajdonlást jogszabályokban foglalt előírásokkal védik.Az ember fizikai területfoglalási igénye pontosan nem ismert,a kritikus térköze /az a legkisebb távolság amelyen kívül a társak közelségét még eltűri/ életkorától,nemzetiségétől,sőt a társadalmi helyzetétől függően változik.Szólásmondásokban szokás a "háromlépés távolságról "beszélni.A testi közelség elviselése népcsoportonként is változó.A mediterránumban élő népeknél nem számít bizalmaskodásnak a testi érintkezés.Mindenesetre az európai kutúrkörben az ember közvetlen közelébe,az intím szférájába történő behatolás legtöbb esetben udvariatlanságnak számít.A testi kontaktus felvételének megvannak a társadalmi szabályai.Közeli rokonok között,szülő-gyermek kapcsolat esetén az összetartozás jele a rendszeres testi közelség.A territóriális viselkedés szélsőséges megnyilvánulásai,a szomszéd un.tyúk perek,vagy a gyakran szomszédos országok között kibontakozó ,esetenként háborúba torkoló határvillongások,határviták.A territóriális viselkedés feladása orvos-beteg kapcsolatban,vagy szerelmi ,szexuális kontaktus alkalmával mindenki számára kézenfekvő.A birtoklással összefüggő agresszió már egész fiatal korban megfigyelhető. Gyermekek élénken reagálnak arra ha valamilyen tárgyat,vagy eszközt el akarnak tőlük venni,vagy meg akarnak szerezni.A szociális rangsorral kapcsolatos agresszió. A szociális közösségben élő állatokhoz hasonlóan az emberi csoportok is hierarchikusan szerveződnek.A csoportok kialakulása és hierarchizálódása konfliktusokon keresztül valósul meg.Ha a csoport szerkezet már kialakult az összeütközések száma és gyakorisága csökken. Az emberi csoportok pusztán biológiai alapon történő szerveződés révén 1oo-15o fönél nagyobb méretűnél népesebbre nem nőhetnének.Az ember szabálykövető képessége,törvénytisztelete,az un.vegyes rangsor teszi lehetővé,hogy sokezres ,többmilliós társadalmi hierarchiák létrejöhessenek,ahol mindenki pontosan tudja a saját helyét,tisztában van a lehetőségeivel,a jogaival és a kötelezettségeivel.A társadalom hierarchizálódása,kasztosodása,bizonyos közösségekben szigorú és egy életre szóló besorolást kényszerít a tagjaira,amiből nincs kitörési lehetőség / pl.hindu állam/.Más rendszerek lehetővé tesznek bizonyos társadalmi mobilitást.A közösségben elfoglalt pozició az emberi társadalomban a születéssel összefüggő helyzettel,a vagyoni állapottal,az egyén teljesítő- képessségével,kapcsolati rendszerével ,esetenként a vakszerencsével hozható összefüggésbe.A politikai, társadalmi rendszerek közül eddig ,minden kétséget kizáróan /számos hibájával együtt/a szocialista berendezkedés hozta a legnagyobb társadalmi mobilitást.A szexuális agresszió a humán közösségekben sem ritka jelenség.Az állatvilágban az ,elsősorben a hímek között megnyilvánuló szexuális agresszió célja minél nagyobb számú nőstény megszezése,a maximális létszámú utód létrehozása céljából/genetikai fitnesz/.Az emberi társadalomban a szxuális agresszió nem ritka jelenség.Ebben az esetben azonban,miután a szexualis tevékenység nemcsak utódok nemzésére,hanem örömszerzésre is irányul a szexuális agresszió módszerei is változtak,bonyolultabbak,árnyaltabbak,rafináltabbak lettek és jelentős szerepet játszanak benne testi adottságok mellett érzelmi,sőt anyagi tényezők is.A frusztrációs agresszió csak az emberre és elsősorban a modern társadalmakra jellemző.Az agressziónak ez a fajtája már csecsemő korban jelentkezik,amikor a gyermeket megakadályozzák valamilyen célja elérésében ,azonnal erőteljesen tiltakozik ellene.Ez a tulajdonság a későbbiek során is megmarad, noha a neveltetése,tapasztalatai révén megtenulja,hogy ezt a viselkedését bizonyos helyzetekben,szabályozza,korlátozza.Ennek ellenére ez az agresszió a leggyakoribb a felnőtt korban is.A felderítő,vagy explorációs agresszió akkor jelentkezik ha valakinek uj környezetbe,vagy csoportba kell beilleszkednie.Az ilyen helyzetbe került ember próbálgatja a cselekvési lehetőségeit / próba szerencse tanulás ,angolul: trial and error/.A tapasztalatszerzésnek ilyen formája alapján kipróbálja,hogy kivel mit lehet csinálni,meddig lehet ellenállás,büntetés nélkül elmenni.Ha a próbalkozásai válasz nélkül maradnak,akkor fokozza az explorációs aktivitását.A szülői fegyelmező agresszió az utódok nevelésére irányul.Az egyébként az állatvilágban is ismert beavatkozás ,arra irányul,hogy különböző agresszív megnyilvánulásokkal próbálják utódaik viselkedését szabályozni,őket csendben tartani,megállítani, gyorsabb mozgásra bírni,de szükség lehet az eldurvult játék leállítására is.Az emberi közösségben a gyermekneveléssel kapcsolatos kötelezettség megoszlik a szülők és az erre szakosodott intézmények és az ott hivatásszerűen oktatással-neveléssel foglalkozó szervezetek  között.A gyemek képességeinek,viselkedésmintáinak,inteligenciájának,etikai , morális normáinak,szakmai felkészültségének,személyiségi jegyeinek a formálásában az egész társadalom részt vesz.Jelentős hatást gyakorolnak rájuk a különböző társadalmi szervezetek,közösségek,az utca,a vallási szervezetek,a kommunikációs eszközök műsorai,az irodalom,a művészet,a genetikai tényezők stb ,vagyis meglehetősen összetett,komplex hatások alakítják,formálják egyéniségét.Ehhez a kategóriához közel áll a nevelői agresszió. Rendkívül bonyolult ,csak az emberre jellemző agressziós forma.Akkor alakul ki,ha valakit bonyolultabb viselkedésformára kell megtanítani.Ilyen helyzet az iskolában,a honvédségnél,vagy a munkahelyen jöhet létre. A tanítás,a nevelés akkor sikeres ha az oktató személye dominál a tanulók fölött.A csoportkohéziós agresszió célja a csoportok összetartozásának a fenntartása, a csoport normáinak elfogadtatása.A munkahelyi,osztály,politikai,vallási csoportok a renitens tagjaikat csoportagresszióval zárják ki maguk közül. Az agresszió hátterében az embernek a csoporthoz való ragaszkodása és a csoporton kivüliekkel való szembenállása áll.Tulajdonképpen ebbe a körbe tartozik a kivülállókkal szembeni agresszió amikor a csoporton kivül állókat üldözik,csúfolják.A deviánsokkal, a hibás testi felépítéssel,általában a mássággal való szembenállás sorolható ide.Az autoagresszió a saját testre irányuló agresszió mint a mazochizmus,az önsanyargatás,a köröm és az ajakrágás és az öncsonkítás sorolható ide.Az állatvilágban megfigyelhető a szülői pontosabban az anyai elválasztási agresszió,amikor a túl hosszú ideig a fészekben maradó,vagy sokáig szopó utódtól igyekeznek megszabadulni,annak érdekében,hogy a következő generáció megszületését és felnevelését elősegíthessék.Ennek az ellenkezőjét afrikai népcsoportnál írták le a mult században,amikoris a következő terhesség gyors bekövetkezését a szoptatási idő megnyujtásával biztosították.A módszer tulajdonképpen a születésszabályozás ősi,legegyszerübb módszere.A jelenséget az úgynevezett szoptatási ciklus- gátlás,az anösztria okozza.Ennek az élettani magyarázata abban áll,hogy a szoptatás idején az agyalapi mirígyben termelődő,a tejtermelést stimuláló hormon a prolaktin ellenlábasa,antagonistája az ivari ciklus ujraindítását kiváltó follikulus érést stimuláló ,FSH hormonnak.Vagyis,.amíg a tejtermelés, a laktáció tart /egyes fajok nőstényeiben/ nem kezdődik el a nemi ciklus.A szóbanforgó afrikai népcsoport tagjai tudták ezt,anélkül,hogy a hormonokról halvány sejtésük lett volna.Ezért is megdöbbentő volt az az egész világot bejárt magazin címlapján megjelent fotó /különösen civilizáltabb populáció hölgy tagjai számára/ amely az emlőjén egy szopósmalacot tápláló nőt ábrázolt. A mult században a gazdagabb családok asszonyai a keblük formájának megőrzése és kényelmi okok miatt szivesen alkalmaztak bő tejtermelésű dajkákat gyermekeik felnevelésére.A csoportos agresszió a legfejlettebb állatcsoportokban jött létre és az embernél is megmaradt Legtragikusabb formája ennek a háború,hiszen az emberi faj a legaresszívebb élőlény ,aki magas fokra emelte a népirtást,külön iparágat hozott ennek érdekében létre,amely legtöbbször a legtehetségesebb elméket leköti ,amiért talán érdemes lesz erre a jelenségre egy külön fejezetben visszatérni.


Hozzászólások áttekintése
Biharkeresztes
(Dancsok Pál, 2008. 03. 21. 23:35)
Jő kis tanulmány
Székelyudvarhely
(Tóth Tihamér, 2008. 03. 16. 16:15)
Elképesztő,hogy milyenek vagyunk.